Holland Capital – privacy verklaring

         Introductie

Holland Capital Management B.V. (hierna: Holland Capital of wij) is één van de eerste onafhankelijke participatiemaatschappijen in Nederland. Wij investeren al ruim 40 jaar op een verantwoorde en succesvolle wijze in kansrijke Nederlandse en Duitse MKB-ondernemingen met groeiambitie. Met een heldere investeringsstrategie spelen wij in op meerjarige trends in aantrekkelijke groeimarkten, waarbij wij ons focussen op Healthcare en Technology. Ons ervaren en betrokken investeringsteam weet wat ondernemen is en streeft naar een open, duurzame en professionele relatie met de management teams, met het gezamenlijke doel om optimale groei te realiseren.

In het kader van onze activiteiten kan Holland Capital persoonsgegevens over u verzamelen, bewaren, doorgeven of anderszins verwerken. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving, en meer specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG), kwalificeren wij als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Wanneer wij in het kader van onze activiteiten optreden als fondsmanager van een investeringsfonds dan kwalificeren wij gezamenlijk met het fonds als verwerkingsverantwoordelijke. Ook in die gevallen zullen wij persoonsgegevens conform deze privacyverklaring verwerken en fungeren wij als uw eerste aanspreekpunt.

2.          Wie zijn wij?

Wij zijn Holland Capital Management B.V. gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Krijn Taconiskade 426 te (1087 HW) Amsterdam, Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met nummer 53345975.

Door gebruik te maken van onze diensten en/of onze website en door uw persoonsgegevens met ons te delen, verklaart u ermee bekend te zijn dat uw persoonsgegevens op de in deze privacyverklaring beschreven wijze worden verwerkt.

Opmerking: dit betekent niet dat u ‘toestemming’ geeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens niet op basis van uw toestemming, tenzij specifiek anders aangegeven in deze privacyverklaring.

 

3.          Wat regelt dit beleid en voor wie is het relevant?

Deze privacyverklaring is relevant voor onze investeerders of toekomstige investeerders, alsook voor personen die werkzaam zijn bij onze (toekomstige) investeerders, participaties, bij onze partners of dienstverleners en relaties, die in contact met ons treden of die op de hoogte willen blijven van onze diensten en onze sollicitanten (hierna: u).

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, op basis van welke grondslag, hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken en aan wie uw persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden. Verder bevat deze privacyverklaring belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij raden u dan ook aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. Van tijd tot tijd kan het nodig zijn deze privacyverklaring te wijzigen. Dit kan noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld, in geval van een wijziging in wet- of regelgeving of als onze activiteiten wijzigen en de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken beïnvloed wordt. Indien de privacyverklaring materieel of substantieel gewijzigd wordt, zullen we u hierover actief informeren. De meest recente versie van deze privacyverklaring is beschikbaar op onze website www.hollandcapital.nl

Opmerking: indien u persoonsgegevens aan ons verstrekt, die betrekking hebben op een andere persoon dan uzelf (bijvoorbeeld de vertegenwoordiger, bestuurder of UBO van de onderneming ten behoeve waarvan u optreedt), dan verzoeken wij u om deze persoon een kopie van deze privacyverklaring te verstrekken, voordat u zijn/haar persoonsgegevens aan Holland Capital verstrekt.

 

4.         Welke persoonsgegevens verzamelen wij en op welke wijze?

Wij kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen:

 • Doordat u deze vrijwillig met ons deelt, bijvoorbeeld wanneer u met ons communiceert via email of via andere kanalen of wanneer u bij ons solliciteert;
 • Direct van u wanneer u een investeerder/ondernemer/relatie bent;
 • Van uw werkgever wanneer u werkzaam bent bij een van onze investeerders, participaties, relaties of adviseurs;
 • Van andere derden, bijvoorbeeld wanneer u werkzaam bent bij een van onze dienstverleners of bij een derde partij waarmee wij zaken doen of indien u bij ons solliciteert, via een recruitment bureau, referenten, (voormalig) werkgever(s), onderwijsinstellingen of onderzoeksbureaus (in geval van een antecedentenonderzoek);
 • Via openbare registers, zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Van derden, bijvoorbeeld wanneer zij uw gegevens rechtsgeldig aan ons doorgeven zodat wij u kunnen benaderen, onze diensten aan u kunnen leveren.

 

Wij verzamelen en verwerken (een deel van) de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens en geboorteplaats;
 • Contactgegevens, waaronder adressen, telefoonnummers en emailadressen;
 • Bankgegevens en andere financiële gegevens, zoals jaarrekeningen en gegevens omtrent de boekhoudadministratie;
 • Informatie over uw deelnemingen, investeringen, inkomsten, winsten en verliezen;
 • Zakelijke contactgegevens, bedrijfsnaam en functietitel;
 • CV, opleidings- en arbeidsverleden, referenties, verklaring omtrent gedrag of uitkomsten van een antecedentenonderzoek, antwoorden op vragen tijdens het sollicitatiegesprek, testuitslagen, professionele certificaten;
 • Kopie paspoort, identiteitsbewijs en/of overige identificatiegegevens;
 • Informatie uit openbare registers, zoals uittreksels van de Kamer van Koophandel;
 • Informatie afkomstig van externe bronnen (zoals zoekmachines, sectorspecifieke nieuwsberichten, sociale media) die wij combineren met de gegevens die wij zelf van u verzamelen, om zo meer volledige en accurate informatie over u te verkrijgen;
 • Informatie in het kader van antiwitwas- en antimisbruikwetgeving, zoals identificatiegegevens en (waar relevant) aanvullende informatie als u een ‘politically exposed person’ bent.

 

5.            Verwerkingsgrondslagen

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van een van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Indien de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een overeenkomst waarbij u partij bent (of om de noodzakelijke maatregelen te treffen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst), zoals hieronder beschreven onder (a);
 • Indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichting, zoals hieronder beschreven onder (b);
 • Indien de verwerking noodzakelijk is in het kader van ons gerechtvaardigd belang, zoals hieronder beschreven onder (c) tot en met (h);
 • Indien de verwerking geschiedt op basis van uw toestemming zoals hieronder beschreven onder (i).

 

6.            Verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

(a) Om onze diensten aan u aan te (kunnen) bieden en/of om onze contractuele verplichtingen na te komen;

(b) Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen in het kader van onder meer fiscale wetgeving, antimisbruik- en antiwitwaswetgeving, KYC verplichtingen, verplichtingen uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht en eventuele andere wettelijke verplichtingen;

(c) Om uw geschiktheid voor de functie waarop u solliciteert te beoordelen en mogelijk om met u een arbeidsovereenkomst aan te gaan alsmede om herbeoordeling van sollicitanten te voorkomen;

(d) Voor het (bij)houden van onze administratie, bijvoorbeeld ten aanzien van onze investeerders, debiteuren- en crediteurenadministratie en relatiebeheer;

(e) Voor communicatiedoeleinden, zoals de verwerking en beantwoording van uw verzoeken, aanvragen en klachten, het onderhouden van zakelijke relaties (indien u werkzaam bent bij een van onze investeerders, participaties, dienstverleners of adviseurs);

(f) Voor het vaststellen, uitoefenen en verdedigen van onze rechtspositie en rechten;

(g) Voor marketingdoeleinden die naar onze mening voor u van belang kunnen zijn zoals het informeren over nieuwe investeringsmogelijkheden;

(h) Voor analyse en onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld in het kader van preventie van fraude en misbruik maar ook om onze diensten te verbeteren;

(i) Voor het met uw toestemming sturen van nieuwsbrieven en marketingmateriaal.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, bijvoorbeeld voor het sturen van nieuwsbrieven of marketingmateriaal indien u nog geen bestaande investeerder en/of participatie bent of voor het plaatsen van cookies bij een bezoek aan onze website, dan informeren wij u hierbij dat u te allen tijde het recht heeft om uw toestemming in te trekken door gebruik te maken van de afmeldfunctie in onze nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de verwerkingen tot dat moment.

 

7.          Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt (zoals beschreven onder paragraaf 6 hierboven). Enkel indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij uw persoonsgegevens voor een langere periode bewaren.

In het geval dat u een investeerder bent, bewaren wij uw persoonsgegevens in beginsel vijf (5) jaar vanaf het moment dat uw laatste investering is afgerond, conform de wettelijke verjaringstermijn. In het geval dat u werknemer, bestuurder, UBO of vertegenwoordiger bent van een van onze participaties, dienstverleners of adviseurs, dan bewaren wij uw persoonsgegevens in beginsel zolang deze relatie voortduurt en gedurende een periode van vijf (5) jaar na beëindiging van die relatie conform de wettelijke verjaringstermijn.

In het geval dat u sollicitant bent en u bij ons in dienst treedt, zullen wij uw persoonsgegevens die wij in het kader van de sollicitatieprocedure hebben verwerkt, opslaan in uw personeelsdossier. Indien u niet bij ons in dienst treedt, verwijderen wij uw persoonsgegevens in principe binnen vier (4) weken na afronding van de betreffende sollicitatieprocedure, tenzij u ons toestemming geeft om uw gegevens langer te bewaren.

Afmelden voor nieuwsberichten van Holland Capital kan te allen tijde. Wij verzenden dan niet langer nieuwsbrieven en informatie aan u en zullen uw persoonsgegevens niet langer voor die doeleinden verwerken.

 

8.         Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden, voor zover dat noodzakelijk en gerechtvaardigd is in het licht van voornoemde doeleinden. Dit kan de volgende partijen betreffen: 

 • Onze groepsvennootschappen;
 • Fondsen, managers van de fondsen, investeringsvehikels en andere partijen waarin wij (namens of ten behoeve van u of onze investeerders) deelnemen of participeren;
 • Gelieerde partijen of externe partijen, die diensten aan ons leveren;
 • Banken en adviseurs, zoals advocaten, accountants, notarissen e.d.;
 • Overheden, gerechten en toezichthoudende instanties, zoals de Belastingdienst, De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Externe auditors;
 • (Potentiële) kopers of fusiepartijen en adviseurs van die partijen, in het kader van een (voorgestelde) fusie, overname, verkoop of afsplitsing van een (deel) van onze activiteiten; en
 • Onze participaties.

Deze partijen kunnen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn of opereren. Indien wij uw persoonsgegevens buiten de EER doorgeven zullen we dit altijd doen op basis van passende waarborgen, zoals (i) een adequaatsheidsbesluit van de Europese Commissie, (ii) de standaard modelcontractbepalingen zoals opgesteld en goedgekeurd door de Europese Commissie, of (iii) een ander geldig overdrachtsmechanisme onder de AVG. Voor meer informatie over internationale doorgiften of om een kopie te ontvangen van de relevante getroffen waarborgen kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens, zoals genoemd in paragraaf 11.

 

9.          Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo adequaat mogelijk te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging en ongeautoriseerde toegang, inzage, opslag of andere verwerking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens, zoals genoemd in paragraaf 11.

Daarnaast streven wij ernaar om uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden. In dat kader verzoeken wij u om ons actief te informeren over eventuele wijzigingen van u persoonsgegevens (zoals een adreswijziging).

 

10.         Uw rechten

Op basis van de AVG en de UAVG heeft u de volgende rechten:

 • Het recht op informatie en inzage van uw gegevens;
 • Het recht op verbetering van persoonsgegevens;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden);
 • Het recht op beperking van de verwerking;
 • Het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; en
 • Het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Indien u een van deze rechten wilt inroepen, kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens zoals genoemd in paragraaf 11.

11.         Contact

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de wijze waarop Holland Capital uw persoonsgegevens verwerkt, indien u uw rechten wilt uitoefenen of indien u vragen heeft over de inhoud van deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met office@hollandcapital.nl.

 

Laatste update: Oktober 2023

Amsterdam
Krijn Taconiskade 426
1087 HW Amsterdam
+31 (0) 20 3119411

 

Düsseldorf
Königsallee 42
40212 Düsseldorf
+49 (0) 211 96290120