Environmental, Social and governance

Sustainable Development Goals
en ESG doelstellingen

Als investeerder dragen wij verantwoordelijkheid. We zijn ons bewust van de impact van onze activiteiten.
Om ervoor te zorgen dat we op een verantwoorde manier handelen en dat we onze aandeelhouders en ondernemers verantwoord rendement en ondersteuning bieden, voert Holland Capital een Environmental, Social en Governance (ESG) beleid.

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn 17 doelen ontwikkeld door de Verenigde Naties die als mondiaal kompas dienen voor  duurzame ontwikkeling. De focus van Holland Capital op Healthcare, Technology en Food & Agri heeft specifiek betrekking op SDG 3 Good Health and Well-Being. Daarnaast hebben we nog 3 SDG’s omarmd, namelijk Decent Work and Economic Growth (SDG 8), Reduced Inequalities (SDG 10) en Responsible Consumption and Production (SDG 12).

ESG-doelstellingen

Als Holland Capital hebben we de geselecteerde SDG’s vertaald naar 5 ESG-doelstellingen, deze zijn:

1. Stimuleren van gezondheid en welzijn
2. Stimuleren van diversiteit en gelijkwaardige kansen, ongeacht achtergrond of geslacht
3. Stimuleren van eerlijk en transparant ondernemerschap, waarbij we ethische bedrijfsprincipes naleven
4. Verhogen van economische productiviteit door innovatie, technologische modernisering en creativiteit
5. Beperken van het verbruik van natuurlijke grondstoffen en het verminderen van schadelijke uitstoot.

Als investeerder dragen wij verantwoordelijkheid. We zijn ons bewust van de impact van onze activiteiten. Om ervoor te zorgen dat we op een verantwoorde manier handelen
en dat we onze aandeelhouders en ondernemers verantwoord rendement en ondersteuning bieden, voert Holland Capital een Environmental, Social en Governance (ESG) beleid.

Sustainable Development Goals en ESG doelstellingen

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn 17 doelen ontwikkeld door de Verenigde Naties die als mondiaal kompas dienen voor  duurzame ontwikkeling. De focus
van Holland Capital op Healthcare & Technology heeft specifiek betrekking op SDG 3 Good Health and Well-Being. Daarnaast hebben we nog 3 SDG’s omarmd, namelijk
Decent Work and Economic Growth (SDG 8), Reduced Inequalities (SDG 10) en Responsible Consumption and Production (SDG 12).

Initiatieven

Om het belang van ESG te benadrukken heeft Holland Capital zich gecommitteerd aan een lidmaatschap van de Principles for Responsible Investment (PRI), geïnitieerd door de Verenigde Naties.

Holland Capital is bovendien aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) en onderschrijft de NVP-gedragscode die de basis vormt voor alle activiteiten van Holland Capital.

Holland Capital vindt het belangrijk (actief) bij te dragen aan de maatschappij en heeft hiervoor een partnership met NL Cares. NL Cares inspireert mensen en bedrijven om hun tijd, vaardigheden en middelen in te zetten om de grote uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Hun missie is iedereen te laten bijdragen aan een betere wereld met behulp van hun netwerk en concrete tools.
Daarnaast steunt Holland Capital de Stichting IMC Weekendschool, deze stichting stelt zich ten doel dat alle jongeren, specifiek op de plekken in Nederland waar dat het hardst nodig is, van alle schoolniveaus, zó worden opgeleid dat ze gemotiveerd hun plek kunnen innemen in de samenleving.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Op 10 maart 2021 is de European Sustainable Finance Disclosure Regulation (Verordening (EU) 2019/2088, SFDR) in werking getreden. Deze verordening is voortgekomen uit het 2018 Action Plan on Sustainable Finance van de Europese Unie en maakt daarmee deel uit van bredere inspanningen op Europees niveau om de financiële sector duurzamer te maken. De SFDR vereist dat fondsbeheerders zoals Holland Capital informatie verstrekken met betrekking tot (onder meer) de integratie van duurzaamheidsrisico’s, het in aanmerking nemen van nadelige duurzaamheidseffecten en, indien van toepassing, het bevorderen van milieu- of sociale kenmerken, en duurzaam investeren als investeringsdoelstelling.

Om te voldoen aan de SFDR stelt Holland Capital het volgende:

  • Integratie van duurzaamheid in investeringsbeslissingen (artikel 6(1)(a) SFDR)

Duurzaamheidsrisico (sustainability risk):

“een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance gebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken”

De integratie van ESG-factoren, zowel tijdens de pre-investeringsfase (selectie & due diligence) als tijdens de post-investeringsfase (monitoring & actief eigenaarschap), is belangrijk om kansen te grijpen, lange-termijn waarde te creëren, concurrentievermogen op te bouwen en helpt om risico’s te mitigeren. Daarom nemen we ESG-kwesties mee in onze investeringsanalyses en besluitvormingsprocessen. In beide fasen wordt rekening gehouden met de omvang en fase van een bedrijf om een ​​passende assessment uit te voeren.

Tijdens due diligence wordt een ESG-scan uitgevoerd waarbij een (potentiële) risicoclassificatie wordt gemaakt. De scan is opgebouwd in lijn met de 5 ESG-doelstellingen van Holland Capital. Per doelstelling zijn algemene aandachtspunten opgenomen die voor een groot deel van de bedrijven relevant kunnen zijn. Daarnaast behandelt de ESG-scan enkele principal adverse sustainability impact indicators (PAIs). Gezien de omvang van Holland Capital is er echter geen formele PAI-rapportage.

Na investering worden de ESG onderwerpen van portefeuillebedrijven gemonitord met behulp van het Holland Capital ESG framework.

  • Belangrijkste ongunstige effecten rapportering (principal adverse impact statement)

In overeenstemming met artikel 7 lid 2 juncto artikel 4 lid 1 (b) van de SFDR stelt Holland Capital dat zij geen rekening houdt met nadelige effecten van investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren zoals uiteengezet in artikel 4 lid 1 (a) van de Disclosure Regulation en doet dus niet de openbaarmakingen zoals beschreven in artikel 4 lid 1 (a) van de SFDR. Gezien de geringe omvang van de organisatie van Holland Capital zou een dergelijke openbaarmaking als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub a van de SFDR en de daarmee verband houdende administratieve lasten niet proportioneel zijn.

  • Beloningsbeleid (artikel 5 SFDR)

Medewerkers spelen een cruciale rol bij het realiseren van de doelstellingen van Holland Capital en vormen daarmee een centraal onderdeel van de organisatie. Holland Capital hecht veel belang aan de ontwikkeling van de competenties van haar medewerkers.

De beloning is afhankelijk van het functieprofiel, ervaring en persoonlijke ontwikkeling. Deze wordt bepaald volgens het salarismodel van Holland Capital. Holland Capital benchmarkt regelmatig de salarissen om ervoor te zorgen dat ons beloningsbeleid marktconform blijft en dat de balans tussen het vaste en variabele deel van de beloning redelijk is en niet aanzet tot het nemen van buitensporige risico’s.

Amsterdam
Krijn Taconiskade 426
1087 HW Amsterdam
+31 (0) 20 311 94 11

 

Düsseldorf
Inselstraße 34
40479 Düsseldorf
+49 (0) 211 962 901 20